Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1) Begrippen
Onder leverancier wordt verstaan : KMA Group BV (KMA), haar vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n). Onder wederpartij wordt verstaan: iedere (rechts) persoon die met de leverancier een overeenkomst aangaat, danwel om een offerte verzoekt of die van KMA een offerte ontvangt en diens vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

2) Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KMA en alle transacties onder welke titel dan ook.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met KMA voor de uitvoering waarvan KMA gebruik maakt van diensten van derden.
Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitgesloten, voorzover zij in strijd zijn met deze voorwaarden.
Door het plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem mondelinge, telefonische, per e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van KMA.
In geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
Bij strijdigheid tussen de tekst van de offertes van KMA en deze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van de offertes.

3) Aanbiedingen / offertes
Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voorzover in de aanbieding anders is aangegeven. Alle bij onze aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend voorzover dat nadrukkelijk is medegedeeld.
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor KMA tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs. c. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht KMA niet tot levering of acceptatie van de order.
KMA behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren danwel onder rembours te leveren.
Indien door KMA een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond dan wordt dit vermoed slechts te zijn vertoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd exact conform het getoonde of verstrekte monster.

4) De overeenkomst
Overeenkomsten binden KMA eerst na schriftelijke bevestiging of nadat KMA tot overeenkomstig de geplaatste bestelling heeft geleverd.
Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers of agenten tot stand gebracht binden KMA eerst nadat die door KMA schriftelijk zijn bevestigd of nadat KMA tot levering is overgegaan.
Eventuele aanvullende afspraken of wijzigen binden KMA slechts indien deze door KMA schriftelijk zijn bevestigd.
Bij elke overeenkomst geldt dat deze door KMA slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende – uitsluitend ter beoordeling van KMA – kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.
KMA is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan overige verplichting wordt voldaan.
KMA is bevoegd om voor de uitvoering van een opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Desgewenst zal KMA hierover met de wederpartij overleg plegen.
Indien er sprake is van een afroeporder dan geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dat deze binnen 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst, moet worden afgenomen. Als dat niet het geval is dan is KMA gerechtigd om tot facturering over te gaan. Vanaf diezelfde datum is de wederpartij opslagkosten verschuldigd aan KMA

5) Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van KMA:
Gebaseerd op de tijdens de offertedatum dan wel de orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en verzekeringen, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; ii. Gebaseerd op levering af fabriek KMA, magazijn of andere opslagplaats; iii. Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; iv. Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering; v. Vermeld in euro’s.
In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is KMA gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
Indien sprake is van een prijswijziging tengevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid waaraan beide partijen zich hebben te houden.

6) Levering en levertijd
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek door KMA. Als het tijdstip van de levering geldt het moment waarop de goederen het magazijn van KMA verlaten. Franco levering geschied alleen indien en voorzover dit door KMA op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling door KMA dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. c. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en of van de verpakking bij aflevering dient de wederpartij binnen 8 dagen op de afleveringsbon, de factuur en / of de vervoersdocumenten te vermelden en aan KMA terug te melden. Bij afwezigheid van die vermelding wordt de wederpartij geacht de goederen te hebben goedgekeurd. In dat geval worden eventuele reclames niet meer in behandeling genomen.
Geringe afwijkingen van kleur, model en dergelijke van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Afwijkingen in aantallen van maximaal 5% meer of minder zijn toelaatbaar.
KMA behoud zich het recht voor in delen te leveren, die zij afzonderlijk factureert. De wederpartij verplicht zich te betalen overeenkomstig het gestelde daaromtrent in deze voorwaarden.
De opgave van levertijd is altijd een benadering tenzij uitdrukkelijk ander overeengekomen. KMA sluit aansprakelijkheid van de eventuele gevolgen van een verlate levering uit.
In het geval de goederen na het verstrijken van de levertermijn niet door de wederpartij zijn afgenomen, dan staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

7) Annulering/afnameweigering
Annulering door de wederpartij van een door KMA geaccepteerde order is alleen geldig bij melding door aangetekend schrijven aan KMA.
Nadat KMA akkoord is gegaan met de annulering is de wederpartij gehouden aan KMA in elk geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en / of de annulering geleden en nog te lijden schade en de veroorzaakte winstderving, ongeacht overige rechten van KMA. Daarnaast is KMA gerechtigd een bedrag, gelijk aan 15% van het te factureren bedrag als boete in rekening te brengen.
Indien de wederpartij een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende toeleveringstermijn geldt het in lid a) bepaalde onverkort met dien verstande dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan en pas afgeleverd worden indien de wederpartij de volledige hoofdsom inclusief rente, opslagkosten en eventuele andere kosten heeft voldaan.

8) Transport en risico
De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan KMA is verstrekt, door KMA als goed koopman bepaald, zonder dat KMA hiervoor enige aansprakelijkheid accepteert eventuele wensen van de wederpartij inzake het transport of de verzending worden alleen uitgevoerd als de wederpartij de meerdere kosten daarvan op zich neemt.

De verzending van goederen geschiedt steeds ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle eventuele vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, tenzij anders is overeengekomen.
Levering per post of bode vindt uitsluitend plaats tegen vooruitbetaling of door verzending onder rembours, tenzij zulks anders schriftelijk is overeengekomen. Uitvoering van bestellingen naar of vanaf het buitenland kunnen uitsluitend plaats vinden tegen vooruitbetaling, levering onder rembours of tegen opening van een onherroepelijk ‘letter of credit’ tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
Bij orders onder de € 250 word een bedrag van € 25 orderkosten in rekening gebracht.

9) Overmacht
Hieronder wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakomen van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van KMA kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van KMA, problemen bij het transport, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij KMA dan wel bij de leveranciers van KMA alsmede wanprestatie door leveranciers van KMA waardoor KMA haar verplichtingen jegens de wederpartij niet meer na kan komen.
KMA zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar het oordeel van KMA een overmacht situatie voordoet of dreigt te doen en met de wederpartij in overleg treden over een nieuwe termijn waarop de prestatie zal worden geleverd. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is behoudt KMA zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie.
Is naar het oordeel van KMA de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
KMA is gerechtigd om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de omstandigheid die overmacht veroorzaakt is gebleken.
KMA heeft het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de in de overmacht resulteert intreedt nadat de prestatie door KMA is geleverd.

10) Aansprakelijkheid
KMA is niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan (on)roerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als aan derden. In het geval van derden is KMA niet aansprakelijk indien:
Schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde; ii. Het geleverde wordt verwerkt tot of in een eindproduct, waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is of blijkt te zijn; iii. Het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het werd aangeschaft;
De wederpartij vrijwaart KMA voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van door KMA aan derden geleverde goederen;
Een en ander behoudens door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld van KMA of medewerkers van KMA voorzover dezen overeenkomstig uitdrukkelijke instructies van leidinggevende handelden. De aansprakelijkheid zal nimmer de nettowaarde van de goederen overstijgen;
Nadat de geleverde goederen zonder klachten in ontvangst zijn genomen of nadat zij zijn verwerkt of bewerkt tot eindproduct door of namens de wederpartij, is KMA op geen enkele wijze aansprakelijk te houden en vrijwaart de wederpartij KMA tegen alle eventuele aanspraken van hemzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de oorzaak van de eventuele schade.
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of aan derden.

11) Reclames
Eventuele reclames worden door KMA slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende facturen.

Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de reclames niet meer door KMA in behandeling genomen.
Indien de reclame door KMA gegrond wordt bevonden dan is KMA uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens KMA.
Retourneren van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door KMA te bepalen voorwaarden. 

12) Eigendomsvoorbehoud
Alle door KMA geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, aan KMA is verschuldigd is met inbegrip van rente en kosten, eigendom van KMA.
In geval van niet-betaling, van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden, of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal KMA het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het reeds geleverde of nog niet geheel betaalde, als eigendom van KMA terug te vorderen. In die gevallen is elke vordering op de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar.
De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin kunnen zij strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
In geval van een doorverkoop draagt de wederpartij, reeds nu voor alsdan alle rechten/vorderingen jegens de derdekoper aan KMA over. De wederpartij is verplicht om op ons eerste verlangen alle betreffende gegevens inzake de derdekoper en verkoopvoorwaarden (prijzen) kenbaar te maken. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen stipt nakomt is de leverancier niet gerechtigd de derdekoper deze overdracht te betekenen, waarna de derdekoper alleen nog bevrijdend aan KMA/ de leverancier kan betalen.
Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van KMA, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt KMA bovendien het eigendomsrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die KMA aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden. 

13) Auteursrechten en vertrouwelijkheid informatie
KMA blijft eigenaar van de rechten van intellectueel eigendom zoals onder andere het auteursrecht en het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi, of prospectussen met betrekking tot de geleverde zaken.
Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leverancier gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten in de meest ruime zin des woords, waaronder, doch niet beperkt tot, het maken van reproducties.
De wederpartij vrijwaart KMA tegen elke actie van derden die is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectueel eigendom, terzake van door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdracht.
Alle bij KMA geplaatste bestellingen en de voor de uitvoering daarvan verstrekte informatie wordt door KMA als vertrouwelijk beschouwd. Als zodanig worden ze bij KMA in behandeling genomen en tenzij KMA daardoor door juridische bepalingen wordt gedwongen zal zij geen gegevens aan derden ter beschikking stellen.
Het is de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door de KMA tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van KMA, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
Alle door KMA eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KMA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
KMA behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14) Betaling
Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen netto-contant bij (af)levering te worden voldaan zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door KMA aangewezen bankrekeningnummer, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de afschriften van die rekeningen aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door KMA gemaakte invorderingskosten en administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

15) Ontbinding
Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met KMA gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet, heeft KMA het recht de desbetreffende overeenkomst of alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten te ontbinden dor een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd de rechten van KMA, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen. b. Indien de wederpartij:
In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, danwel geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; ii. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; iii. Enige uit kracht van de wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; iv. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
Heeft KMA door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichtte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling, in zijn geheel opeisen, alles onverminderd het recht van KMA op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

16) Rente en kosten
Indien betaling niet binnen de in artikel 14 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf defactuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente over het alsdan openstaande bedrag. b. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17) Toepasselijk recht en geschillen
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, althans voorzover dat afwijkt van het VERDRAG der VERENIGDE NATIES inzake INTERNATIONALE
KOOPOVEREENKOMSTEN betreffende ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (VN-koopverdrag, Trb). 1981, 184 en 1986,

61).

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van juridische als van feitelijke aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van KMA om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden op 16 januari 2007.